คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com


ข่าว & กิจกรรม


เกี่ยวกับคณะ

ประวัติ กรรมการประจำคณะฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม โครงสร้างการบริหารงานคณะฯ บุคลากร ดาวน์โหลด รายงานประจำปี

หลักสูตร

ปริญญาโท-เอก (นานาชาติ) ปริญญาโท (นานาชาติ) ปริญญาโท (ลำปาง) ปริญญาโท (รังสิต) ปริญญาตรี (ลำปาง) ปริญญาตรี (รังสิต)
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

  26/06/2018

   

            นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

 • การสร้างเสริมสุขภาพ

  26/06/2018

   

            นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งเเวดล้อม (ลำปาง)

  30/11/2016

  หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Environmental Health ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Environmental Health)      ชื่อย่อ B.Sc. (Environmental Health)

 • MSc-PhD Occupational & Environmental Health (International Program)

  29/11/2016

  ***APPLY NOW

  ***READ MORE

   

 • Master of Public Health (Global Health)

  29/11/2016

  ***APPLY NOW

  ***READ MORE

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  10/11/2016

  นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ

 • สม.(มธ.ศูนย์ลำปาง)

  17/10/2016

  ***สมัครเรียน

  เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 • สม.(มธ.ศูนย์รังสิต)

  17/10/2016

   

  เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   
   

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

  17/10/2016

   

            หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561

บริการวิชาการ

บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ สุขภาพ ความปลอดภัย เเละสิ่งเเวดล้อม อบรม/สัมมนา/บริการวิชาการ สื่อวิชาการชี้นำสังคม การจัดการความรู้ ผลงานดีเด่น : คณาจารย์ Hazards check point@TU คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย

วิจัย

ผลงานตีพิมพ์อาจารย์

งานการนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา เเบบฟอร์ม นศ.ป.ตรี/ป.โท เเบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการใช้จบการศึกษา ทุนการศึกษา ระบบติดตาม นศ.ปริญญาโท คู่มือนักศึกษา(Handbook)
 • Graduate Student Handbook International Programs 2018

  17/08/2018

  https://drive.google.com/file/d/1R_Z1l8IliUqRuxGYeUzRj10yvPioctFq/view?usp=sharing

 • คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์ลำปาง

  17/08/2018

 • คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์รังสิต

  17/08/2018

 • มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

  รับสมัครวันนี้ถึง 7 กันยายน 2561

  15/08/2018

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 • ทุนบริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี

  รับสมัครวันนี้ถึง 7 กันยายน 2561

  15/08/2018

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 • กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

  รับสมัครวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

  15/08/2018

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 • มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

  รับสมัคร วันนี้ถึง 18 มกราคม 2562

  15/08/2018

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 • ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป)

  รับสมัคร วันนี้ถึง 7 กันยายน 2561

  15/08/2018

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 • งานประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาเเละหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  24/05/2018

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

จดหมายข่าว
 • Facebook Page :: สวสมธ.

  06/09/2018

  กดถูกใจ เพื่อติดตามข่าวสาร ได้ที่ Facebook :: สวสมธ.

  เยี่ยมชมเพจ คลิก

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำเดือนเมษายน 2560

  09/05/2017

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2560

  04/04/2017

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  28/02/2017

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม 2560

  31/01/2017

ข่าว

รับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษา
 • นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา

  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

  21/09/2018

 • ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 4/2561(ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต)

   

  20/09/2018

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

  ข้อบังคับ มธ.

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มธ.

 • ขอเชิญชวนคณาจารย์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์

  20/09/2018

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเสนอภาพยนตร์สั้น

  05/09/2018

 • การประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561

  27/08/2018

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาและ Pre-program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 

  27/08/2018

  โดย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ประมวลภาพ คลิก

 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธาณสุขศาสตร์

  3 กันยายน 2561

  18/08/2018

 • กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561”

  01/08/2018

  วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
  ณ ห้อง 2014 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  จัดโดย คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • คู่มือการใช้งานระบบ Research Management และ Annual Assessment

  16/07/2018

  ประกาศให้เริ่มใช้งานระบบ คลิก
  วิดีโออบรมการใช้งานระบบ ลิงค์ https://youtu.be/IIceKI236Ks

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
 • เเจ้งเรื่องร้องเรียน General Complain

  15/08/2018

  แจ้งเรื่องทั่วไป (General Complain) 

  คลิก

 • FPH Thammasat Channel

  26/07/2018

 • ติดต่อเรา

  17/10/2016

  ที่อยู่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง

      

   ปฏิทินคณะThammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
14
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293