คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

การขอรับบริการ/เเบบฟอร์ม นศ.ปริญญาตรีเเละปริญญาโท

08/11/2016

คลิ๊ก "อ่านต่อ" เพื่อ ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาตรี

          - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

          - แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอก

          - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิชาเอก

          - คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร/คาดว่าจะจบ

          - แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตร พ.ศ. 2552)

          - แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

          - คำร้องขอฝึกงานนอกหลักสูตร

          - ขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ

          - ขอใช้สถานที่เเละห้องประชุม

          - ขอใช้ห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ

          - เเบบเสนอโครงการ

          - เเบบขอเปิด-ปิดโครงการ

          - การส่งรายงานสรุปโครงการ

          - การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ศูนย์รังสิต-ศูนย์ลำปาง)

แบบฟอร์มอื่นๆ

  MPH-A1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  MPH-A2   แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอกและแผนการศึกษา
                   -  MPH-A3 แบบฟอร์มขอสอบประมวลวิชา (Comprehensive Exam)
  -  MPH-A4 แบบฟอร์มขอลาพักและรักษาสถานภาพ (20-2-2561)
  MPH-A5   แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา, หัวข้อ, แผนการศึกษา
  -  MPH-A6   แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

 กาปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   

                   MPH-P3 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 54-56 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2560
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 54-56 ที่ยังมิได้สอบ Proposal
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 57-58 ที่ยังมิได้สอบ Proposal
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 57-58 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2560
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 59 
 

การประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป)       

                   MPH-P1   แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
  MPH-P2   แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการศึกษาค้นความอิสระ (Independent Study)
  -  MPH-P3   เกณการณ์ประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นความอิสระ
 

การขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

                   - MPH-01 แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
 

การสอบ Proposal

  -   Flow Chart ขอสอบ Proposal
                   -   MPH-02   แบบฟอร์มขอสอบ Proposal
  -   MPH-03   แบบฟอร์มแสดงประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  -   MPH-04 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์
  -   MPH-05 แบบฟอร์มขอส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์  
 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 

- 1. กำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา (Update 15-5-2561)

  2. ขั้นตอนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 3

  3. คำถามที่พบบ่อย การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

 • 1 บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (AF 01_07) /โครงร่างการวิจัย(AF 02_07) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม
 • 2 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03_07)
 • 3 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย(Participant Information sheet) (AF 04_07)
 • หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
 • 4 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย(Informed Consent Form)(AF 05_07) /หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง (AF 06_07)
 • หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
 • 5 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา1ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • 6 โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ(AF 01_08)
 • 7 ประวัติผู้วิจัย
 • 8 เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา
 • 9 กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์
 • 10 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์(แผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

 ***หมายเหตุ : 1. ลงวันที่ทุกที่ที่มีให้ใส่ 

                     2. ใส่เลขหน้าโครงร่างการวิจัยทุกหน้า                     

 

1) AF-01_07_บันทึกขอส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

            AF-01_07.1_บันทึกขอส่งโครงร่างการวิจัย(เเก้ไข)

                   2) AF-03_07 ใบคำขอรับการพิจารณา EC (26-2-61)
  3) AF-04_07 Participant Information Sheet (26-2-61)
  4) AF-05_07 Informed Consent Form (26-2-61)
  5) AF-06_07 หนังสือยินยอมร่วมวิจัยของอาสาสมัครวิจัย-เด็ก-ผู้ปกครอง (26-2-61)
                   6) AF 01_08   โครงร่างการวิจัย (Research Project)
  คู่มือ (ฉบับร่าง) การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ

 การส่งโครงการวิจัยกรณีต่างๆ หลังจากได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

• การรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

                

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มการสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03_12)
 • 3 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)
 • 4 บทคัดย่อโครงการวิจัย 

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น                   

             - แบบฟอร์ม

         1-AF บันทึกขอส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  AF 03_12 แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 

 กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคระอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม (AF 01_13)
 • 3 ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข
 • 4 โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นInformation Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ

ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 3 ชุด ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

              - แบบฟอร์ม 

                       - บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

                       - AF 01_13 แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม 

 

• การขอต่ออายุใบรับรอง                                 

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
 • 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

               - แบบฟอร์ม

                         - AF-01_07 บันทึกขอต่ออายุใบรับรองโครงการวิจัย

                         - AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

• การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย               

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (AF 01_14)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

               - แบบฟอร์ม 

                         - AF-01_07 บันทึกขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                         - AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

การขอยุติโครงการวิจัย (กรณีอยู่ระหว่างขอรับการพิจารณา และกรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01_17)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

              - แบบฟอร์ม 

                         - AF 01_17 แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

 

การขออนุมัติสอบป้องกัน

                   -   Flow Chart ขอสอบ Defense
                   -   MPH-06   แบบฟอร์มขอสอบ Defense
                   -   MPH-07   แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
                   -   MPH-08   แบบฟอร์มส่งตรวจสอบการพิมพ์
                   -   MPH-09 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
                   -   MPH-10   แบบฟอร์มการอนุญาตการตีพิมพ์
                   -   MPH-11   แบบฟอร์มระเบียนประวัติ
                   -   MPH-12   แบบฟอร์มแบบประวัติข้อมูลนักศึกษา
 

การพิมพ์วิทยานิพนธ์

                   คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2560
  Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ภาษาไทย)
  -  Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ภาษาอังกฤษ)
 

อ้างอิง

   - APA

   - Turabian

   - Vancouver

  -  บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
  -  รายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 

TU e-Thesis

                   - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559
  - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
  - Web TU e-Thesis
  - FAQs

 

 


ไฟล์ดาวโหลด (Download) Icon

goto Page

แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
127
Yesterday
116
This Month
3,456
Last Month
5,139
This Year
25,303
Last Year
31,293