คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

การขอรับบริการ/เเบบฟอร์ม นศ.ปริญญาตรีเเละปริญญาโท

08/11/2016

คลิ๊ก "อ่านต่อ" เพื่อ ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาตรี

          - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

          - แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอก

          - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิชาเอก

          - คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร/คาดว่าจะจบ

          - แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตร พ.ศ. 2552)

          - แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

          - คำร้องขอฝึกงานนอกหลักสูตร

          - ขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ

          - ขอใช้สถานที่เเละห้องประชุม

          - ขอใช้ห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ

          - เเบบเสนอโครงการ

          - เเบบขอเปิด-ปิดโครงการ

          - การส่งรายงานสรุปโครงการ

          - การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ศูนย์รังสิต-ศูนย์ลำปาง)

แบบฟอร์มอื่นๆ

  MPH-A1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  MPH-A2   แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอกและแผนการศึกษา
                   -  MPH-A3 แบบฟอร์มขอสอบประมวลวิชา (Comprehensive Exam)
  -  MPH-A4 แบบฟอร์มขอลาพักและรักษาสถานภาพ (11-7-2561)
  MPH-A5   แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา, หัวข้อ, แผนการศึกษา
  -  MPH-A6   แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

 กาปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   

                   MPH-P3 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 54-56 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2560
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 54-56 ที่ยังมิได้สอบ Proposal
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 57-58 ที่ยังมิได้สอบ Proposal
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 57-58 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2560
  -  แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 59 
 

การประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป)       

                   MPH-P1   แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
  MPH-P2   แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการศึกษาค้นความอิสระ (Independent Study)
  -  MPH-P3   เกณการณ์ประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นความอิสระ
 

การขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

                   - MPH-01 แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
 

การสอบ Proposal

  -   Flow Chart ขอสอบ Proposal
                   -   MPH-02   แบบฟอร์มขอสอบ Proposal
  -   MPH-03   แบบฟอร์มแสดงประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  -   MPH-04 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์
  -   MPH-05 แบบฟอร์มขอส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์  
 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 

- 1. กำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา (Update 15-5-2561)

  2. ขั้นตอนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 3

  3. คำถามที่พบบ่อย การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

 • 1 บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (AF 01_07) /โครงร่างการวิจัย(AF 02_07) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม
 • 2 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03_07)
 • 3 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย(Participant Information sheet) (AF 04_07)
 • หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
 • 4 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย(Informed Consent Form)(AF 05_07) /หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง (AF 06_07)
 • หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
 • 5 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา1ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • 6 โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ(AF 01_08)
 • 7 ประวัติผู้วิจัย
 • 8 เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา
 • 9 กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์
 • 10 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์(แผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

 ***หมายเหตุ : 1. ลงวันที่ทุกที่ที่มีให้ใส่ 

                     2. ใส่เลขหน้าโครงร่างการวิจัยทุกหน้า                     

 

1) AF-01_07_บันทึกขอส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

            AF-01_07.1_บันทึกขอส่งโครงร่างการวิจัย(เเก้ไข)

                   2) AF-03_07 ใบคำขอรับการพิจารณา EC (26-2-61)
  3) AF-04_07 Participant Information Sheet (26-2-61)
  4) AF-05_07 Informed Consent Form (26-2-61)
  5) AF-06_07 หนังสือยินยอมร่วมวิจัยของอาสาสมัครวิจัย-เด็ก-ผู้ปกครอง (26-2-61)
                   6) AF 01_08   โครงร่างการวิจัย (Research Project)
  คู่มือ (ฉบับร่าง) การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ

 การส่งโครงการวิจัยกรณีต่างๆ หลังจากได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

• การรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

                

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มการสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03_12)
 • 3 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)
 • 4 บทคัดย่อโครงการวิจัย 

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น                   

             - แบบฟอร์ม

         1-AF บันทึกขอส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  AF 03_12 แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 

 กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคระอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม (AF 01_13)
 • 3 ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข
 • 4 โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นInformation Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ

ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 3 ชุด ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

              - แบบฟอร์ม 

                       - บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

                       - AF 01_13 แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม

 

• การขอต่ออายุใบรับรอง                                 

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
 • 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

               - แบบฟอร์ม

                         - AF-01_07 บันทึกขอต่ออายุใบรับรองโครงการวิจัย

                         - AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

• การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย               

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (AF 01_14)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

               - แบบฟอร์ม 

                         - AF-01_07 บันทึกขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                         - AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

การขอยุติโครงการวิจัย (กรณีอยู่ระหว่างขอรับการพิจารณา และกรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • 1 บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
 • 2 แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01_17)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

              - แบบฟอร์ม 

                         - AF 01_17 แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

 

การขออนุมัติสอบป้องกัน

                   -   Flow Chart ขอสอบ Defense
                   -   MPH-06   แบบฟอร์มขอสอบ Defense
                   -   MPH-07   แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
                   -   MPH-08   แบบฟอร์มส่งตรวจสอบการพิมพ์
                   -   MPH-09 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
                   -   MPH-10   แบบฟอร์มการอนุญาตการตีพิมพ์
                   -   MPH-11   แบบฟอร์มระเบียนประวัติ
                   -   MPH-12   แบบฟอร์มแบบประวัติข้อมูลนักศึกษา
 

การพิมพ์วิทยานิพนธ์

                   คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2560
  Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ภาษาไทย)
  -  Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ภาษาอังกฤษ)
 

อ้างอิง

   - APA

   - Turabian

   - Vancouver

  -  บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
  -  รายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 

TU e-Thesis

                   - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559
  - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
  - Web TU e-Thesis
  - FAQs

 

 


ไฟล์ดาวโหลด (Download) Icon

goto Page

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
6
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293