คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย (ลำปาง)

17/10/2016

 

หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาษาไทยชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ชื่อย่อ   วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) ชื่อย่อ   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง)

 

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ศูนย์ลำปาง/คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                             
ชื่อย่อ   วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
          
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
                             
ชื่อย่อ   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3.  วิชาเอก (ถ้ามี)

          ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

     5.2 ภาษาที่ใช้ 

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

     5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ         

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

    

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรเปิดใหม่  พ.ศ. 2559

กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา                 ในการประชุมครั้งที่                           เมื่อวันที่          เดือน                       พ.ศ.2559      

           ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่             เมื่อวันที่                              เดือน                                 พ.ศ. 2559      

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2561         

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          8.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

          8.2 นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/ นักอาชีวอนามัย

          8.3 นักวิชาการด้านสาธารณสุข/ แรงงาน/ สิ่งแวดล้อม

          8.4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

        

 

 

 

แผนการศึกษา   

          ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

จ.211

จิตวิทยาทั่วไป

3

.218

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3

มธ.100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3

มธ.101

โลก, อาเซียน, และไทย

3

มธ.102

ทักษะชีวิตทางสังคม

3

มธ.106

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

3

มธ.050

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     

ไม่นับหน่วยกิต

สธ.201

การสาธารณสุขทั่วไป

2

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มธ.103

ชีวิตกับความยั่งยืน

3

มธ.104

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

3

มธ.105

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3

มธ.155

สถิติพื้นฐาน

3

วท.111

ชีววิทยา 1

3

วท.161

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1

สษ.296

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

3

 

รวม

19

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

วท.112

ชีววิทยา 2

3

วท.123

เคมีพื้นฐาน

3

วท.131

ฟิสิกส์ 1

3

วท.162

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

1

วท.173

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

วท.181

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

สธ.202

วิทยาการระบาด

3

สธ.211

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

3

สธ.222

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข

3

 

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

วท.125

เคมีอินทรีย์ทั่วไป

3

วท.132

ฟิสิกส์ 2

3

วท.175

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

1

วท.182

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

ทช.281

ชีวเคมีพื้นฐาน

2

ทช.284

ปฏิบัติการชีวเคมี

1

สธ.212

การดูแลเบื้องต้นและการจัดการภาวะฉุกเฉิน

3

สธ.231

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

สธ.251

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3

 

รวม

20

                              

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

สธ.311

การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

3

สธ.313

การป้องกันและการควบคุมโรค

3

สธ.331

กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3

อช.331

พิษวิทยาอาชีวอนามัย

3

อช.351

วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย

2

อช.361

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

3

สธ.213

การจัดการสุขภาพ

3

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

สธ.301

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

3

สธ.391

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา

3

อช.332

อาชีวเวชศาสตร์

2

อช.333

การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน

3

อช.341

ความปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม

2

อช.352

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

3

อช.362

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

3

อช 371

กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2

 

รวม

21

 

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

อช.441

การป้องกันอัคคีภัย การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

3

อช.442

การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม

3

อช.451

การระบายอากาศอุตสาหกรรมและการควบคุมมลพิษ

3

อช.461

การฝึกปฏิบัติทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยและการยศาสตร์

2

อช.471

 

กฎหมายและมาตรฐานระดับนานาชาติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

2

อช.481

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

2

อช.482

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

2

xx.xxx

เลือกเสรี

3

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

อช.443

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2

อช.491

ฝึกภาคสนามโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

xx.xxx

เลือกเสรี

3

 

รวม

8

 

 แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
113
Yesterday
145
This Month
3,929
Last Month
5,139
This Year
25,776
Last Year
31,293