คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

17/10/2016

 

หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       ศูนย์ลำปาง / คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.   ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน       

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Community Health

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
                             
ชื่อย่อ   วท.บ. (อนามัยชุมชน)
          
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Community Health)
                             
ชื่อย่อ   B.Sc. (Community Health)

3.   วิชาเอก (ถ้ามี)

          -ไม่มี-

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142   หน่วยกิต

5.   รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

     5.2 ภาษาที่ใช้ 

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

     5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรเปิดใหม่  พ.ศ. 2559

กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559                         

          ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่                            เมื่อวันที่          เดือน                       พ.ศ.2559

         ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                                  เมื่อวันที่                              เดือน                                        พ.ศ. 2559      

 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561   

      

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          8.1 นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

          8.2 นักพัฒนาชุมชน

          8.3 นักพัฒนาองค์กรเอกชน

          8.4 ผู้ช่วยวิจัยหรือนักวิจัยในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

          8.5 สร้างงาน ประกอบอาชีพส่วนตัว

 

 

แสดงแผนการศึกษา

                    ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

จ.211

จิตวิทยาทั่วไป

     3

.218

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3

มธ.100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3

มธ.101

โลก, อาเซียน, และไทย

3

มธ.102

ทักษะชีวิตทางสังคม

3

มธ.106

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

3

มธ.050

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     

ไม่นับหน่วยกิต

สธ.201

การสาธารณสุขทั่วไป

2

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มธ.103

ชีวิตกับความยั่งยืน

3

มธ.104

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

3

มธ.105

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3

มธ.155

สถิติพื้นฐาน

3

วท.111

ชีววิทยา 1

3

วท.161

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1

สธ.120

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับสาธารณสุข

2

สษ.296

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

3

 

รวม

21

 

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

วท.112

ชีววิทยา 2

3

วท.123

เคมีพื้นฐาน

3

วท.131

ฟิสิกส์ 1

3

วท.162

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

1

วท.173

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

วท.181

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

สธ.202

วิทยาการระบาด

3

สธ.211

จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข

3

สธ.220

สรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข

2

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

วท.125

เคมีอินทรีย์ทั่วไป

3

วท.175

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

1

ทช.281

ชีวเคมีพื้นฐาน

2

ทช.284

ปฏิบัติการชีวเคมี

1

สธ.212

การดูแลเบื้องต้นและการจัดการภาวะฉุกเฉิน

3

สธ.231

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

สธ.251

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3

อมช.301

ระบาดวิทยาประยุกต์ในงานอนามัยชุมชน                                                 

2

 

รวม

18

 

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

สธ.311

การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

3

สธ.213

การจัดการสุขภาพ

3

สธ.313

การป้องกันและการควบคุมโรค

3

สธ.331

กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3

อมช.303

เทคนิคที่จำเป็นเพื่อการตรวจประเมินสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน            

3

อมช.311

การบำบัดรักษาเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ

3

อมช.355

การประเมินสุขภาพชุมชน                                                               

3

 

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

สธ.301

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

3

สธ.391

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา

3

อมช.302

ระบบสารสนเทศสุขภาพ                                                                     

2

อมช.331

การสื่อสารสุขภาพและการชี้แนะผ่านสื่อ 

2

อมช.371

หลักการและการจัดการบริการอนามัยชุมชน

3

อมช.372

เศรษฐศาสตร์ในงานอนามัยชุมชน                                                          

2

สธ.314

เลือกเสรี (นิเวศวิทยา)

3

 

รวม

18

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

อมช.421

 อนามัยครอบครัว                                                                    

2

อมช.473

การสร้างชุมชนสุขภาพดี

3

อมช.471

การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                

3

อมช.472

การวางแผนและประเมินผลงานอนามัยชุมชน                                             

3

อมช.422

จิตวิทยาชุมชนและการให้คำปรึกษา                                                             

2

xx.xxx

เลือกเสรี

3

 

รวม

16

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

อมช.401

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน

3

อมช.491

การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน                                                             

3

อมช.492

การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น

2

 

รวม

8

 

แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
113
Yesterday
145
This Month
3,929
Last Month
5,139
This Year
25,776
Last Year
31,293