คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

สม.(มธ.ศูนย์ลำปาง)

17/10/2016

***สมัครเรียน

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรระดับปริญญาโท (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง)

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

          เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

          เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โครงการพิเศษ (จัดสอนวันเสาร์-อาทิตย์) ในระบบทวิภาค 

          วิชาเอกการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Management): มีความรู้มีทักษะด้านการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนและสนับสนุนสังคม เพื่อก่อให้เกิดการจัดการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคม ตลอดมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

ชื่อหลักสูตร

 

  ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

  ภาษาอังกฤษ: Master of Public Health Program

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
    ชื่อย่อ: ส.ม.

 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Public Health
    ชื่อย่อ: M.P.H.

 

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน 

1. วิชาบังคับร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์

15

15

2. วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก

15

12

3. วิชาเลือก

-

9

4. วิทยานิพนธ์

12

-

5. การค้นคว้าอิสระ

-

6

 

รายวิชา

          1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน

           นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเสริมพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติทางจริยธรรมทางสาธารณสุข เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกของปีที่ 1

           2) วิชาบังคับร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 

สธ.601

 

ชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข

สธ.621

 

วิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข

สธ.631

 

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

สธ.641

 

นโยบายสุขภาพและการวางแผน

สธ.661

 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


 

          3) วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก

               วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

 

สธ.632

 

การขับเคลื่อนทางสังคมและสาธารณสุข

สธ.644

 

การติดตามและการประเมินการส่งเสริมสุขภาพ

สธ.671

 

ทฤษฎีและวิธีการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.672

 

 

 

การประเมินความต้องการ

การวางแผนและการจัดการ

สธ.673

 

การสื่อสารสุขภาพและสื่อ

สธ.604

 

วิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

 

                4) วิชาเลือก                                                          9     หน่วยกิต

                    สำหรับนักศึกษา แผน ข เลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

                      วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.603

 

การจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข

สธ.613

 

การจัดการการเงินสำหรับสาธารณสุข

สธ.674

 

โลกาภิวัตน์และการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.675

 

การรณรงค์ทางสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ


 

                5) วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก2)      12   หน่วยกิต

 

                6) การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข)             6    หน่วยกิต

 


แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
113
Yesterday
145
This Month
3,929
Last Month
5,139
This Year
25,776
Last Year
31,293