คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

สม.(มธ.ศูนย์ลำปาง)

17/10/2016

***สมัครเรียน

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง)

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

          เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

          เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โครงการพิเศษ (จัดสอนวันเสาร์-อาทิตย์) ในระบบทวิภาค

          วิชาเอกการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Management): มีความรู้มีทักษะด้านการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนและสนับสนุนสังคม เพื่อก่อให้เกิดการจัดการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคม ตลอดมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ:  Master of Public Health Program

ภาษาไทยชื่อเต็ม:   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ:   ส.ม.

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:   Master of Public Health
ชื่อย่อ:   M.P.H.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
1. วิชาบังคับร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 15 15
2. วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก 15 12
3. วิชาเลือก - 9
4. วิทยานิพนธ์ 12 -
5. การค้นคว้าอิสระ - 6

รายวิชา

          1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน

           นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเสริมพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติทางจริยธรรมทางสาธารณสุข เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกของปีที่ 1

          2) วิชาบังคับร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 

สธ.601 ชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข
สธ.621 วิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข
สธ.631 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สธ.641 นโยบายสุขภาพและการวางแผน
สธ.661 อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


          3) 
วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก

วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.632 การขับเคลื่อนทางสังคมและสาธารณสุข
สธ.644 การติดตามและการประเมินการส่งเสริมสุขภาพ
สธ.671 ทฤษฎีและวิธีการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
สธ.672 การประเมินความต้องการการวางแผนและการจัดการ
สธ.673 การสื่อสารสุขภาพและสื่อ
สธ.604 วิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

 4) วิชาเลือก          9     หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษา แผน ข เลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้

วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.603 การจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข
สธ.613 การจัดการการเงินสำหรับสาธารณสุข
สธ.674 โลกาภิวัตน์และการสร้างเสริมสุขภาพ
สธ.675 การรณรงค์ทางสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ

5) วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก2)          12   หน่วยกิต

6) การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข)          6    หน่วยกิต

 


ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
68
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293