คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งเเวดล้อม (ลำปาง)

30/11/2016

หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Environmental Health ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Environmental Health)      ชื่อย่อ B.Sc. (Environmental Health)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ลำปาง)


รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์ลำปาง คณะสาธารณสุขศาสตร์        

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                                 

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Environmental Health

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)                                 
                             ชื่อย่อ   วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
          ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Environmental Health)
                             ชื่อย่อ   B.Sc. (Environmental Health)

  1. วิชาเอก (ถ้ามี)

          ไม่มี

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

     5.2 ภาษาที่ใช้ 

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย        

     5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย             

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ         

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว              

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรเปิดใหม่  พ.ศ. 2559

กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่                   เมื่อวันที่     เดือน                       พ.ศ.2559
    ได้รับอนุมัติ /  เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                                       เมื่อวันที่                     เดือน                                พ.ศ. 2559

  1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2561 

  1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          8.1 นักวิชาการสาธารณสุข

          8.2 นักวิชาการสุขาภิบาล

          8.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

          8.4 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          8.5 นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

          8.6 นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

          8.7 นักอนามัยสิ่งแวดล้อม

          8.8 เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ

          8.9 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่มีฝ่าย/แผนก/ส่วนสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้สามารถสอบเป็นผู้ควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาเอก สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แผนการศึกษา   

          ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

จ.211

จิตวิทยาทั่วไป

3

ค.218

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3

มธ.100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3

มธ.101

โลก, อาเซียน, และไทย

3

มธ.102

ทักษะชีวิตทางสังคม

3

มธ.106

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

3

มธ.050

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     

ไม่นับหน่วยกิต

สธ.201

การสาธารณสุขทั่วไป

2

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มธ.103

ชีวิตกับความยั่งยืน

3

มธ.104

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

3

มธ.105

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3

มธ.155

สถิติพื้นฐาน

3

วท.111

ชีววิทยา 1

3

วท.161

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1

สษ.296

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

3

 

รวม

19

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

วท.112

ชีววิทยา 2

3

วท.123

เคมีพื้นฐาน

3

วท.131

ฟิสิกส์ 1

3

วท.162

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

1

วท.173

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

วท.181

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

สธ.202

วิทยาการระบาด

3

สธ.211

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

3

สธ.222

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข

3

 

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

วท.125

เคมีอินทรีย์ทั่วไป

3

วท.132

ฟิสิกส์ 2

3

วท.175

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

1

วท.182

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

ทช.281

ชีวเคมีพื้นฐาน

2

ทช.284

ปฏิบัติการชีวเคมี

1

สธ.212

การดูแลเบื้องต้นและการจัดการภาวะฉุกเฉิน

3

สธ.231

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

สธ.251

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3

 

รวม

20

 

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

สธ.213

การจัดการสุขภาพ

3

สธ.311

การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

3

สธ.313

การป้องกันและการควบคุมโรค

3

สธ.331

กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3

อน.351

การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนและอุตสาหกรรม

2

อน.352

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3

อน.371

วิศวกรรมและการออกแบบพื้นฐานในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

สธ.301

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

3

สธ.391

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา

3

อน.353

การสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

3

อน.373

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

3

อน.374

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

3

อน.375

มลพิษอากาศ

3

อน.391

สัมมนาทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

1

 

รวม

19

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

อน.451

พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม

2

อน.461

การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3

อน.471

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

3

อน.472

การจัดการของเสียอันตราย

3

อน.481

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

อน.491

โครงงานพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

3

สธ. xxx

เลือกเสรี

3

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

อน.462

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

3

อน.492

ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

3

สธ. xxx

เลือกเสรี

3

 

รวม

9ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
60
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293