คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

งานประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาเเละหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

24/05/2018

หัวข้อ   วันที่ /สถานที่จัดงาน กำหนดรับสมัคร
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ "สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4:ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง"

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) และนานาชาติ เรื่อง : การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
การประชุมวิชาการนำเสนงอผลานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

ติดตามข้อมูลการประชุมวิชาการอื่นๆ ได้ที่ https://grad.reru.ac.th/?cat=5

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 บัดนี้-31 กรกฎาคม 2561

International Conference on Precision Medicine: From Discovery to Public Health

ติดตามข้อมูลการประชุมวิชาการอื่นๆ ได้ที่ http://www.conferenceinthai.com/

 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

ณ Crowne Plaza Bangkok

ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ติดตามการประชุมวิชาการได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/conference.php

   
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ติดตามการประชุมวิชาการได้ที่ https://grad.reru.ac.th/?cat=5

   แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
127
Yesterday
116
This Month
3,456
Last Month
5,139
This Year
25,303
Last Year
31,293