คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

อนามัยสิ่งแวดล้อม

26/06/2018

 

          นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

 

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (Major in Environmental Health):

          นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              (1) นักวิชาการสาธารณสุข
              (2) นักวิชาการสุขาภิบาล
              (3) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
              (4) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          143     หน่วยกิต

          ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

1. วิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต

มธ.110   สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.100   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120   สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ.130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.152   หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ท.161   การใช้ภาษาไทย
สษ.171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
จ.211   จิตวิทยาทั่วไป
มธ.155   สถิติพื้นฐาน
สษ.296   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

 

2. วิชาเฉพาะ              107     หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       27       หน่วยกิต

วท.111   ชีววิทยา 1
วท.112   ชีววิทยา 2
วท.123   เคมีพื้นฐาน
วท.125   เคมีอีนทรีย์ทั่วไป
วท.131   ฟิสิกส์ 1
วท.132   ฟิสิกส์ 2
วท.161   ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วท.162   ปฏิบัติการชีววิทยา 2
วท.173   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท.175   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป
วท.181   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
วท.182   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ค.218   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

 

2.2 วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์       39       หน่วยกิต

ทช.281   ชีวเคมีพื้นฐาน
ทช.284   ปฏิบัติการชีวเคมี
ทช.012   กานวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ทช.022   สรีรวิทยาพื้นฐาน
สธ.171   การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
สธ.201   ชีวสถิติสาธารณสุข
สธ.211   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
สธ.212   การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาล
สธ.213   การป้องกันและควบคุมโรค
สธ.221   มนุษยวิทยาและสังคมวิทยาประยุกต์ในงานสาธารณสุข
สธ.261   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สธ.271   การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น
สธ.301   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
สธ.302   วิทยาการระบาด
สธ.331   กฎหมายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สธ.341   การจัดการสาธารณสุข
สธ.491   สัมนาสาธารณสุข

 

2.3 วิชาบังคับ       41       หน่วยกิต

อน.31   การควบคุมพาหะนำโรค
อน.331   วิศวกรรมพื้นฐานในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
อน.351   พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อน.361   การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อน.362   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
อน.363   การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้
อน.364   การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ
อน.381   การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
อน.382   เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
อน.451   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อน.461   การสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
อน.481   การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
อน.482   หลักการควบคุมมลพิษอากาศ
อน.483   การจัดการของเสียอันตราย
อน.484   การเตรียมความพร้อมและการโต้ตอบภัยพิบัติ
อน.491   โครงงานพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
อน.492   ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม


3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6       หน่วยกิต

 

 ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
118
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293