คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 0 2564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ธรรมศาสตร์ จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

04/07/2018

เรื่อง การประชุม "เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ หนึ่งในภาคีเครือข่าย  เข้าร่วมการประชุม "เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการสู่ความเป็นเลิศ  รวมทั้งพัฒนาการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีห้องปฎิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่หลายคณะ หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ให้บริการด้านงานวิจัย งานบริการตรวจวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อรองรับงานด้านการบริการวิชาการ จึงได้ดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ตามข้อกำหนดของ ISO17025 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการดังกล่าวแล้ว และคาดหวังอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวย่างสำคัญเพื่อการพัฒนาที่เติบโตและมั่นคง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงนามอย่างเป็นรูปธรรม”

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมอนามัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทยจำกัด จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการสู่ความเป็นเลิศต่อไปติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: +66 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: +66 (02) 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
297
Yesterday
181
This Month
2,496
Last Month
5,432
This Year
29,775
Last Year
31,293