คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ธรรมศาสตร์ จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

04/07/2018

เรื่อง การประชุม "เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ หนึ่งในภาคีเครือข่าย  เข้าร่วมการประชุม "เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการสู่ความเป็นเลิศ  รวมทั้งพัฒนาการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีห้องปฎิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่หลายคณะ หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ให้บริการด้านงานวิจัย งานบริการตรวจวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อรองรับงานด้านการบริการวิชาการ จึงได้ดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ตามข้อกำหนดของ ISO17025 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการดังกล่าวแล้ว และคาดหวังอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวย่างสำคัญเพื่อการพัฒนาที่เติบโตและมั่นคง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงนามอย่างเป็นรูปธรรม”

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมอนามัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทยจำกัด จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการสู่ความเป็นเลิศต่อไปติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
116
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293