คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561”

01/08/2018

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้อง 2014 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 สาขา คือ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และที่ศูนย์ลำปางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 สาขา คือ  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน โดยมีนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เข้ามาศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 316 คน แบ่งออกเป็นศูนย์รังสิต จำนวน 198 คน และศูนย์ลำปาง จำนวน 118 คน

 

 

 

          เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาทางด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา ทราบระเบียบกฎเกณฑ์ หลักสูตรการเรียนการสอน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้เสรีภาพอย่างมีขอบเขต การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อนักศึกษา เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด การบริการและสวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่คณะฯและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 

 

           ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 2014 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ข้อมูลนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน สวัสดิการนักศึกษา การทำกิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักกันระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “GREATS” ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

 

     โดยในปีการศึกษา 2561 งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศร่วมกับนักศึกษา โดยแบ่งเป็นช่วงของการปฐมนิเทศในตอนเช้า และช่วงเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงบ่าย เป็นการปฐมนิเทศของผู้ปกครองเพื่อทำการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตอบข้อซักถามข้อสงสัยของผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของระบบการศึกษาของคณะฯ

 

 

 

VTR ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

VTR สานสัมพันธ์สาสุข PHTU 13 

 

 ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
66
Yesterday
136
This Month
2,524
Last Month
5,371
This Year
40,007
Last Year
31,293