Loading...

รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (ศูนย์รังสิต)

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา 45 คน

แขนงวิชาที่รับสมัคร
1. แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. แขนงวิชาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
4. แขนงวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ
5. แขนงวิชาวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
(นับจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 
  ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  สมัครผ่านระบบออนไลน์ (https://goo.gl/jehdmJ) บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมสถานที่สอบ   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
- สอบข้อเขียน  วันที่ 2 มีนาคม 2562 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมสถานที่สอบ   วันที่ 13 มีนาคม 2562
- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 16 มีนาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 22 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัคร >>  คลิก
ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม 
 >> คลิก 

ระบบรับสมัครออนไลน์ (https://goo.gl/jehdmJ)  >> คลิก 

 

 

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2561

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้แสดงตน พร้อมนำหลักฐานต่างๆ มามอบให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่าน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่