Loading...

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

กำหนดการรับสมัคร
1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร        
ปฏิทินการรับสมัคร       
ใบสมัคร       
หนังสือรับรองการทำงาน        
แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 

 

รับสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2561

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้แสดงตน พร้อมนำหลักฐานต่างๆ มามอบให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่าน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่