Loading...

การขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

1. กำหนดการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
2. ขั้นตอนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 3 
3. คำถามที่พบบ่อย การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา 

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

1 บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (AF 01_07) /โครงร่างการวิจัย(AF 02_07) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม
2 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03_07)
3 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย(Participant Information sheet) (AF 04_07)
หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
4 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย(Informed Consent Form)(AF 05_07) /หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง (AF 06_07)
หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
5 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา1ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
6 โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ(AF 01_08)
7 ประวัติผู้วิจัย
8 เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา
9 กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์
10 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์(แผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

***หมายเหตุ : 1. ลงวันที่ทุกที่ที่มีให้ใส่ 
                2. ใส่เลขหน้าโครงร่างการวิจัยทุกหน้า

คู่มือ (ฉบับร่าง) การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ
1) AF-01_07 บันทึกขอส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
  AF-01_07.1 บันทึกขอส่งโครงร่างการวิจัย (เเก้ไข) 
2) AF-03_07 ใบคำขอรับการพิจารณา EC (26-2-61) 
3) AF-04_07 Participant Information Sheet (26-2-61) 
4) AF-05_07 Informed Consent Form (26-2-61)
5) AF-06_07 หนังสือยินยอมร่วมวิจัยของอาสาสมัครวิจัย-เด็ก-ผู้ปกครอง (26-2-61) 
6) AF-01_08 โครงร่างการวิจัย (Research Project) 

 

การส่งโครงการวิจัยกรณีต่างๆ หลังจากได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

การรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย

1 บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 3
2 แบบฟอร์มการสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03_12)
3 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)
4 บทคัดย่อโครงการวิจัย
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

1-AF บันทึกขอส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
AF 03_12 แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

1 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคระอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
2 แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม (AF 01_13)
3 ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข
4 โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นInformation Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ
ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 3 ชุด ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
AF 01_13 แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม

การขอต่ออายุใบรับรอง

1 บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01_14)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

AF-01_07 บันทึกขอต่ออายุใบรับรองโครงการวิจัย
AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

1 บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (AF 01_14)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

AF-01_07 บันทึกขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

การขอยุติโครงการวิจัย

(กรณีอยู่ระหว่างขอรับการพิจารณา และกรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)
1 บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3
2 แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01_17)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

AF 01_17 แบบฟอร์มการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด