Loading...

นักศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ใน 61 ทีมทั่วประเทศ คว้าชัยเข้ารอบโครงการ คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

 

          นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใน 61 ทีมทั่วประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4" โดยได้รับเงินทุนในการดำเนินโครงการ มูลค่า 50,000 บาท ในการดำเนินโครงการการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Smart Life for All 

          บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(มูลนิธิ EDF) เดินหน้าเปิดโครงการเพื่อสังคม Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ 1 ใน 61 ทีม จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนไทย โดยมุ่งเน้นให้เยาวชน เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Smart Life for All” มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเยาวชนไทยนำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ

          ด้านตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิได้เป็นเพียงสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษาเท่านั้น  แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เปิดโอกาสให้กล้าแสดงออก และแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการทำประโยชน์ให้สังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับพวกเรามาโดยตลอด ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

ดาวน์โหลดข้อมูล .pdf

นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น

 

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Microplastic : A Tiny enemy of OUR health and well-being" ณ การประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และมหิดล ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

          โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
          1.  อ.ดร.บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์
          2.  อ.สมโภค กิ่งแก้ว
          3.  อ.ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย

          รายชื่อนักศึกษา 
          1.  นายกันตชัย ไพจิตรโยธี
          2.  นางสาวสุจิตรา สามศรีโพธิ์แก้ว
          3.  นางสาววิสสุตา วุฒิเสน
          4.  นางสาวสาธิตา ราชาชาญ
          5.  นายกิตติธัช โพธิ์อ่อน