Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษา

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง)

MORE DETAIL
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561...

MORE DETAIL
New Voices 2019

attend or submit your abstract for presentation...

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

MORE DETAIL

นักสาธารณสุขเพื่อสังคม

ปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

คลังความรู้

สื่อวิชาการชี้นำสังคม
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Logo และ Template
รายละเอียด
ผลงานอาจารย์
รายละเอียด
ผลงานนักศึกษา
รายละเอียด
กิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน

คำตอบของปัญหาที่มักพบบ่อยๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด